PORUBA

12.08.2011 22:27

 

 

 

Poruba v zrkadle minulosti a súčasnosti

 

Poruba je malebná podhorská obec nachádzajúca sa severozápadne od Prievidze v nadmorskej výške 418 m n. m. Tiahne sa po oboch stranách Porubského potoka skrytá v záreze jeho údolia. Smerom na horný koniec obce sa údolie stále zužuje a prechádza do úzkej a prírodne zaujímavej Porubskej doliny až k prameňu Porubského potoka, nazývaného dávnejšie staroslovansky- Sielnica. Nad uzáverom doliny sa tiahne hrebeň Malej Magury, ktorá je súčasťou Strážovskej hornatiny, končiaci vrcholom Magura-1146 m n. m. 
Názov obce pochádza od slova rúbať, porúbať, čo bol v minulosti jeden zo spôsobov ako založiť novú osadu, dedinu. Prvé údaje o Porube sú zo začiatku 14. storočia a doložené staré slovanské názvy umožňujú predpokladať, že Poruba bola pôvodná slovanská osada. Hlavným motívom jej založenia bolo pravdepodobne baníctvo, čoho dôkazom sú aj niektoré miestne názvy ako Zlatné, Štôľňa, Haviarska cestička... Zdrojom obživy obyvateľstva bolo aj pastierstvo a chov dobytka. 
Vznik Poruby siaha do dôb Matúša Čáka, Karola Róberta a pánov z Diviak. Po smrti Matúša Čáka pripadli Bojnice i s okolím do rúk Karola Róberta, ktorý ich pridelil za verné služby Mikulášovi Gelathovi. Z tohto obdobia pochádza aj výsadná šoltéska listina Poruby z roku 1330 vystavená bratmi Gelathovcami. Tá sa však počas husitských bojov stratila a na žiadosť porubských škulteciaristov bola obnovená a vystavená bojnickými Noffryovcami v roku 1473. Toľko hovorí najstaršia známa história. 
Dominantou obce je ranogotický kostol sv. Mikuláša-biskupa pravdepodobne zo 14. storočia. Svojou svietiacou belobou, vežou, opornými múrmi a starými chránenými lipami zďaleka upúta prichádzajúceho návštevníka. Zo skvostov tohto kostola možno uviesť gotické nástenné maľby- fresky, ktoré sú v niekoľkých vrstvách na sebe. Fresky sú aj hlavným dôvodom súčasného reštaurovania interiéru kostola. Vzácne gotické sochy z pôvodného gotického oltára sa nachádzajú v Bojnickom zámku. Z gotických prvkov sa zachovalo ešte pôvodné gotické okno s kamennou kružbou za oltárom. Z ďalších pamiatok možno spomenúť drevený maľovaný strop, renesančnú murovanú kazateľnicu, kamennú krstiteľnicu a barokový oltár. 
Cieľom návštev je aj porubská kaplnka z roku 1884-miesto duchovnej nádeje, známej studničky a pútí. Dolná škola postavená v roku 1879, tesne pod opevnením kostola, bola centrom vzdelávania generácií porubských občanov. Horná škola už neexistuje a na jej mieste stojí telocvičňa. Starý kolorit obce dotvárajú ešte hlinené sypárne s rampúchmi- výpustkami, v ktorých sa uskladňovalo obilie a potraviny. V strede obce stojí technická stavebná pamiatka-starý mlyn. 
Poruba nestála mimo dejín. Prešla husitskými i bratríckymi bojmi, reformáciou, postihla ju cholera i požiare. Zažila i dve svetové vojny. Ľudia však napriek ťažkým sociálnym pomerom obec chránili a rozvíjali. Zatiaľ čo v roku 1675 mala 354 obyvateľov, v roku 1869-515 obyvateľov, v roku 1919-869 obyvateľov a bola najväčšou obcou nedožerského notariátu. V roku 1940 stúpol počet obyvateľov na 1081, v roku 1970 na 1290 a aj v súčasnej dobe je dlhodobo ustálený na tejto úrovni. Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2001 mala Poruba 1291 obyvateľov s trvalým bydliskom v obci. 
Ľudia stavali nielen svoje obydlia, ale starali sa aj o verejné veci. Po 2. svetovej vojne dochádza k elektrifikácií obce, bola zriadená prvá verejná detská opatrovňa a úverové družstvo. Futbal sa hrával najskôr na starom ihrisku-„hliníku“, ktoré bolo v roku 1958 rozšírené, ale začiatkom 60-tych rokov sa vybudovalo súčasné ihrisko a v roku 1967 sa postavili šatne. 
V roku 1960 bolo založené JRD, ktoré sa v roku 1962 zmenilo na Štátne majetky.
Novostavba ZDŠ bola otvorená v roku 1962.Spočiatku sa v nej vyučoval 1. – 5. ročník a v súčasnosti len 1. – 4. ročník. 
Obec stiahla pramene z Dolňanských lazov a vybudovala vodovod. Z ďalších aktivít obce, občanov a občianskych združení treba spomenúť výstavbu materskej školy, rekonšktrukciu kultúrneho domu, urbárskej krčmy, plynofikáciu, lyžiarsky vlek, športový areál nad ihriskom...
Čo poskytuje Poruba okrem spomínaných historických pamiatok? Pešie i cykloturistické trasy po svahoch Strážovskej hornatiny, v lete i v zime športové hry v športovom areáli, lyžovanie v lyžiarskom stredisku na Dielach. 
Život je však zložitejší ako sú záznamy kroník a súpisy aktivít, ktoré ľudia vykonali. Občania Poruby žili a žijú nielen prácou, ale aj zábavou a športom.